Sekretessmeddelande för CCEP Jobs

Senaste revisionsdatum: 21 maj 2019

Coca-Cola European Partners plc och dess dotterbolag och närstående företag (‘CCEP’ of ‘vi’) arbetar för att respektera din integritet och hantera dina personuppgifter korrekt och säkert. Med det härsekretessmeddelandet vill vi informera dig om varför och hur vi använder personuppgifter på webbplatsen CCEP Jobs, http://www.ccep.jobs och i ansökningsprocessen (tillsammans kallade ‘CCEP Jobs’).

Om inte annat anges, är Coca-Cola European Partners plc ansvarig huvudman eller ”registeransvarig” för behandling av personuppgifter inom ramen för CCEP Jobs. Om du söker ett jobb på ett av de andra CCEP-företagen, då är även det CCEP-företaget registeransvarig. För att kontakta relevant registeransvarig, se Vill du kontakta oss nedan.

 1. Personuppgifter som vi samlar in
 2. Syften och rättsliga grunder
 3. Hur vi lämnar ut personuppgifter
 4. Internationella dataöverföringar
 5. Lagringsperioder
 6. Dina rättigheter och val
 7. Ändringar detta sekretessmeddelande
 8. Vill du kontakta oss
 1. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Vi kan samla in personuppgifter direkt från dig, från tredje part eller allmänt tillgängliga källor, samt automatiskt via din användning av CCEP Jobs. I det här sekretessmeddelandet definieras ”personuppgifter” som information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, IP-adress och telefonnummer.

 1. Personuppgifter som vi samlar in direkt från dig

 

I vissa fall kan ovanstående kategorier omfatta känsliga eller särskilda kategorier av personuppgifter. Vi kommer endast att samla in och behandla särskilda kategorier av personuppgifter (inklusive uppgifter om fällande domar och brott) när detta är nödvändigt och relevant för den tjänst som du söker. Dessutom kommer vi endast att samla in och behandla uppgifter om fällande domar och brott där det är tillåtet enligt lag för den specifika tjänsten och endast efter att ha inhämtat samtycke från de utvalda kandidaterna. Vi kommer att spara eventuella särskilda kategorier av personuppgifter under sekretess.

 

 1. SYFTEN OCH RÄTTSLIGA GRUNDER

Vi använder informationen som vi sparar om dig för följande ändamål:

Vi behandlar endast dina personuppgifter baserat på en giltig rättslig grund, inklusive när:

 

 1. HUR VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut information till tredje part med ditt samtycke, samt i följande fall:

 1. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Vi kan överföra dina personuppgifter till mottagare i länder utanför EU, vars lagar kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd. När vi gör detta, kommer vi att se till att det finns lämpliga skyddsmekanismer som uppfyller våra juridiska skyldigheter för att skydda dina personuppgifter. Lämpliga skyddsmekanismer kan vara ett avtal om överföring av personuppgifter med mottagaren, som bygger på standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land.

För mer information om överföringar som beskrivs ovan och lämpliga skyddsmekanismer som vi använder för att skydda sådana överföringar, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

 1. LAGRINGSPERIODER

Vi vidtar åtgärder för att radera dina personuppgifter eller förvara dem i en form som inte gör det möjligt att identifiera dig när informationen inte längre behövs för de ändamål för vilka vi behandlar den, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att spara dessa uppgifter under en längre period. Vid fastställande av lagringstiden, tar vi hänsyn till olika kriterier, som tjänsten du sökte, oavsett om ansökan var framgångsrik, karaktär och längd på vår relation med dig, förväntade framtida lediga tjänster som matchar din profil, obligatoriska lagringstider som föreskrivs enligt lag och relevant tidsfrist.

 1. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du kan när som helst kontakta oss för att få hjälp vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att när som helst:

För att utöva dina rättigheter kan du skicka en begäran, som anger den rätt du vill utöva genom att kontakta oss enligt anvisningarna längst ner i detta sekretessmeddelande. Men det finns undantag och begränsningar till var och en av dessa rättigheter. Vi kan, till exempel, ta ut en skälig avgift eller vägra att tillmötesgå en begäran om den är uppenbart ogrundad eller överdriven, framför allt på grund av dess repetitiva karaktär. I vissa situationer kan vi vägra att tillmötesgå eller kan införa begränsningar på dina rättigheter om din begäran, till exempel, sannolikt kommer att påverka andras rättigheter och friheter negativt, påverka utförandet eller verkställandet av lagen, störa pågående eller kommande tvister eller strider mot tillämpliga lagar. I samtliga fall har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

 1. ÄNDRINGAR DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan då och då komma att göra ändringar i det här sekretessmeddelandet. Alla eventuella ändringar som vi gör i vårt sekretessmeddelande kommer att meddelas på den här sidan. För att du ska veta när vi gör ändringar i det här sekretessmeddelandet, kommer vi att ändra revisionsdatumet högst upp på sidan. Det nya och ändrade sekretessmeddelandet gäller från och med revisionsdatumet. Vänligen kontrollera då och då om det har införts ändringar eller tillägg.

 1. VILL DU KONTAKTA OSS

Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet eller våra sekretessrutiner i allmänhet, kan du kontakta oss via e-post på privacy@ccep.com eller per post på:

Coca-Cola European Partners plc,Att.: Legal

Pemberton House, Bakers Road, Uxbridge, Middx UB8 1EZ, Storbritannien.

 

Du kan även kontakta dataskyddsansvarig på privacy@ccep.comeller via post på:

Coca-Cola European Partners Services sprl/bvba,
Att.: Chief Data Protection Officer

Chaussee de Mons 1424, Bryssel, 1070, Belgien

Om du vill kontakta ett visst CCEP-företag direkt, använd de kontaktuppgifter som finns på https://www.ccep.com/contact. Listan över registeransvariga finns även här:
CCEP registeransvariga .