Privacyverklaring voor de website CCEP Jobs

Datum van de laatste herziening: 21 mei 2019

Coca-Cola European Partners plc en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen (‘CCEP’ of ‘we’) zetten zich in om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens behoorlijk en veilig te verwerken. Met deze Privacyverklaring willen we u informeren over hoe en waarom we persoonsgegevens gebruiken op de website CCEP Jobs op http://www.ccep.jobs en tijdens de sollicitatieprocedure (gezamenlijk ‘CCEP Jobs’).

Tenzij anders wordt aangegeven, is Coca-Cola European Partners plc de verantwoordelijke entiteit of de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het kader van CCEP Jobs. Indien u solliciteert op een baan bij een van de andere CCEP-ondernemingen, dan is die CCEP-onderneming eveneens verwerkingsverantwoordelijke. Zie voor de contactgegevens van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke hierna onder Contact opnemen.

 1. Persoonsgegevens die we verzamelen
 2. Doelen en rechtsgronden
 3. Hoe we persoonsgegevens verstrekken
 4. Internationale doorgifte van persoonsgegevens
 5. Bewaartermijn
 6. Uw rechten en keuzemogelijkheden
 7. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
 8. Contact opnemen
 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

De persoonsgegevens die we verzamelen krijgen we rechtstreeks van u, van derden of uit openbare bronnen, of automatisch zoals door uw gebruik van CCEP Jobs. In deze Privacyverklaring betekent ‘persoonsgegevens’ alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer.

 1. Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

 

In bepaalde omstandigheden kunnen bovenstaande categorieën gevoelige of bijzondere categorieën persoonsgegevens bevatten. We verzamelen en verwerken bijzondere categorieën persoonsgegevens (inclusief gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten) uitsluitend wanneer dit nodig en relevant is voor de functie waarop u solliciteert. Daarbij geldt dat we gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten uitsluitend verzamelen en verwerken wanneer dit voor de betreffende functie wettelijk is toegestaan en uitsluitend nadat we hiervoor van de geselecteerde kandidaten toestemming hebben gekregen. Persoonsgegevens van een bijzondere categorie bewaren we strikt vertrouwelijk.

 

 1. DOELEN EN RECHTSGRONDEN

We gebruiken informatie die over u wordt bewaard voor de volgende doeleinden:

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een geldige rechtsgrond, onder andere wanneer:

 

 

 1. HOE WE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN

We kunnen informatie verstrekken aan derden met uw toestemming en in de volgende situaties:

 1. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie waar wetgeving geldt die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. Indien we dit doen, zullen we zorgdragen voor passende waarborgen die uw persoonsgegevens beschermen en die voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Een passende waarborg kan bestaan uit een overeenkomst met de ontvanger met betrekking tot de doorgifte van gegevens, gebaseerd op standaard, door de Europese Commissie goedgekeurde, contractuele bedingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen.

Voor meer informatie over de hiervoor beschreven doorgifte en de passende waarborgen die we gebruiken om een dergelijke doorgifte te beschermen, kunt u contact met ons opnemen via de hierna opgenomen contactgegevens.

 1. BEWAARTERMIJN

We nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of om deze te bewaren in een vorm waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, wanneer deze informatie niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze informatie verwerken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren. Bij het bepalen van de bewaartermijn houden we rekening met verschillende criteria, zoals de functie waarop u hebt gesolliciteerd, of de sollicitatie succesvol was, de aard en de duur van onze relatie met u, verwachte toekomstige vacatures die passen bij uw profiel, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en de verjaringstermijn.

 1. UW RECHTEN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor ondersteuning in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u te allen tijde het recht op:

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een verzoek sturen waarin u aangeeft welk recht u wenst uit te oefenen. Hiervoor neemt u contact met ons op op de wijze die onderaan deze Privacyverklaring is aangegeven. Er gelden echter uitzonderingen op, en beperkingen voor, elk van deze rechten. We kunnen bijvoorbeeld een redelijke vergoeding in rekening brengen, of weigeren om gevolg te geven aan een verzoek, indien het verzoek ongegrond of buitensporig blijkt, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In een aantal situaties kunnen we weigeren om op te treden of kunnen we uw rechten beperken, bijvoorbeeld indien het aannemelijk is dat uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, de tenuitvoerlegging of handhaving van de wet belemmert, lopende of toekomstige rechtsprocedures belemmert, of inbreuk maakt op geldend recht. In alle gevallen hebt u het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in deze Privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Om u te informeren over de datum van wijziging van deze Privacyverklaring zullen we de herzieningsdatum bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring is van toepassing vanaf die herzieningsdatum. Bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om wijzigingen en toevoegingen te bekijken.

 1. CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over onze privacypraktijken in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@ccep.com of te schrijven naar:

Coca-Cola European Partners plc, T.a.v.: Legal

Pemberton House, Bakers Road, Uxbridge, Middx UB8 1EZ, Verenigd Koninkrijk.

 

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@ccep.com of te schrijven naar:

Coca-Cola European Partners Services sprl/bvba,
T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming

Chaussée de Mons 1424, Brussel, 1070, België

Indien u rechtstreeks contact wilt opnemen met een specifieke CCEP-onderneming kunt u de contactgegevens gebruiken op https://www.ccep.com/contact. De lijst met verwerkingsverantwoordelijken is tevens hier beschikbaar:
verwerkingsverantwoordelijken CCEP.