Personvernerklæring for CCEP Jobs

Siste revisjonsdato: 21. mai 2019

Coca-Cola European Partners plc og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (‘CCEP’ of ‘vi’) er forpliktet til å respektere ditt personvern og til å behandle dine personopplysninger riktig og trygt. Gjennom dennepersonvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvorfor og hvordan vi bruker personopplysninger på CCEP Jobs-portalen på http://www.ccep.jobs og som en del av prosessen med behandling av jobbsøknader (heretter kalt ‘CCEP Jobs’).

Hvis ikke noe annet er angitt, er Coca-Cola European Partners plc den ansvarlige enheten eller “behandlingsansvarlig” for behandling av personopplysninger innenfor rammene til CCEP Jobs. Hvis du søker arbeid hos et av de andre CCEP-selskapene, så vil det CCEP-selskapet være behandlingsansvarlig. Se Hvordan kontakte oss under for hvordan du kontakter relevant behandlingsansvarlig.

 1. Personopplysninger som vi samler inn
 2. Formål og juridisk grunnlag
 3. Hvordan vi deler personopplysninger
 4. Internasjonale dataoverføringer
 5. Oppbevaringsperioder
 6. Dine rettigheter og valg
 7. Endringer i denne personvernerklæringen
 8. Hvordan kontakte oss
 1. PERSONOPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN

Vi kan samle inn personopplysninger direkte fra deg, fra tredjeparter eller offentlige kilder, eller automatisk ved bruk av CCEP Jobs. I denne personvernerklæringen betyr "personopplysninger" all informasjon om en identifisert eller identifiserbar enkeltperson. Eksempler på personopplysninger kan være navn, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer.

 1. Personopplysninger som vi samler inn direkte fra deg

 

I enkelte tilfeller kan de ovennevnte kategoriene omfatte sensitive eller spesielle kategorier med personopplysninger. Vi vil bare samle inn og behandle spesielle kategorier med personopplysninger (inkludert data om domfellelser og lovmessige overtredelser) der det er nødvendig og relevant for stillingen du søker på. I tillegg vil vi kun samle inn og behandle data om domfellelser og lovmessige overtredelser der det finnes lovhjemmel for det til spesielle stillinger, og kun etter å ha innhentet tillatelse til det fra aktuelle kandidater. Vi vil behandle spesielle kategorier med personopplysninger konfidensielt.

 

 1. FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG

Vi bruker informasjon om deg til følgende formål:

Vi behandler dine personopplysninger kun når vi har lovmessig grunnlag til det, som f.eks.:

 

 1. HVORDAN VI DELER PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan dele informasjon med tredjeparter hvis du gir samtykke til det, samt i følgende situasjoner:

 1. INTERNASJONALE DATAOVERFØRINGER

Vi kan overføre dine personopplysninger til mottakere utenfor land i EU hvis lovverk ikke gir samme grad av personvern. Når vi gjør dette, vil vi sikre at det blir iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger i forhold til våre lovmessige forpliktelser. Tilstrekkelige sikkerhetstiltak kan være en dataoverføringsavtale med mottakeren basert på standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen mht. overføring av personopplysninger til tredjeland.

For mer informasjon om overføringer som beskrevet ovenfor og adekvate sikkerhetstiltak som vi bruker til å beskytte slike overføringer, kan du kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

 1. OPPBEVARINGSPERIODER

Vi treffer nødvendige tiltak for å slette dine personopplysninger eller for å kunne oppbevare dem i en form som ikke gjør det mulig å identifisere deg, når denne informasjonen ikke lenger er nødvendig til formålet vi behandlet dem til, hvis det ikke er pålagt gjennom gjeldende lovgivning å oppbevare disse dataene i en lengre periode. Når man fastslår oppbevaringsperioden, tar vi hensyn til forskjellige kriterier, som f.eks. stillingen du søker på, om du ble ansatt, type og lengde på vårt forhold til deg, forventede framtidige ledige stillinger som passer til din profil, obligatoriske oppbevaringsperioder gitt av lovverket, og relevant tidsfrist.

 1. DINE RETTIGHETER OG VALG

Du kan når som helst kontakte oss i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. Videre har du til enhver tid rett til:

For at du skal kunne utøve dine rettigheter, kan du sende oss en forespørsel hvor du angir hvilken rettighet du ønsker å utøve. Bruk kontaktinformasjonen oppgitt nederst i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det finnes unntak og begrensninger når det gjelder hver enkelt av disse rettighetene. Vi kan for eksempel ta et gebyr innen rimelighetens grenser, eller vi kan avvise å utføre innholdet i forespørselen hvis den er ubegrunnet eller urimelig, spesielt som følge av dens repetitive karakter. I noen situasjoner kan vi nekte å reagere eller legge begrensninger på dine rettigheter, f.eks. hvis forespørselen din påvirker andre i å utøve sine rettigheter eller friheter i negativ retning, uten at dette går ut over utøvelsen eller gjennomføringen av lover, påvirker pågående eller fremtidige tvisteløsninger, eller bryter med gjeldende lovgivning. Uansett har du rett til å innlevere en klage til Datatilsynet.

 1. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vi gjør i personvernerklæringen i fremtiden, vil bli lagt ut på denne siden. For å gi deg beskjed når vi endrer denne personvernerklæringen, vil vi endre revisjonsdatoen øverst på denne siden. Den nye endrede personvernerklæringen vil gjelde fra revisjonsdato. Sjekk innom med jevne mellomrom for å se endringer og tillegg.

 1. HVORDAN KONTAKTE OSS

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis generelt, kan du kontakte oss på privacy@ccep.com eller per post til:

Coca-Cola European Partners plc,Attn: Legal

Pemberton House, Bakers Road, Uxbridge, Middx UB8 1EZ, United Kingdom.

 

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naarDu kan også kontakte vår Data Protection Officer (personvernombud) på privacy@ccep.comeller per post til:

Coca-Cola European Partners Services sprl/bvba,
Attn: Chief Data Protection Officer

Chaussee de Mons 1424, Brussels, 1070, Belgia

Hvis du ønsker å kontakte et bestemt CCEP-selskap direkte, finner du kontaktinformasjonen på https://www.ccep.com/contact. Listen over behandlingsansvarlige finnes også her
verwerkingsverantwoordelijken CCEP.